Echipa

dr. arhg. Dana Mihai, manager de proiect
arh. Cristina Ionescu, memebru Comitetul Director
Gabriela Tulai, ofiter financiar
Ciprian Sandu, specialist GIS