Comitetul Consultativ

Inființarea Comitetului Consultativ  SUSTCULT pentru Mănăstirea Hurezi, jud Vâlcea

1.    Obiective

În cadrul proiectului SUSTCULT se va inființa un organism informal numit Comitetul Consultativ , care va fi creat pentru fiecare participant in acest proiect.
Comitetul Consultativ este o reţea locală care vor facilita participarea unei game largi de factori de decizie, părţile interesate, profesionişti, reprezentanţi ai instituţiei ştiinţifice şi de cercetare, practicieni de management şi comunităţile care vor fi implicate în toate fazele proiectului SUSTCULT.
Mai precis, reţeaua locală este fundamentală pentru procesul de luare a deciziilor şi punerea în aplicare a acţiunilor care urmează să fie întreprinse în cursul pregătirii / integrare a planurilor de gestionare (WP6).
Obiectivele specifice de referinţă în Workpackages (WPS) ale proiectului sunt următoarele:
 Obiectivele specifice WP
WP3 – Construirea unei platforme de cunoştinţe comune pe site-urile patrimoniului cultural – prin construirea de reţele solide şi sinergetice, ale organizaţiilor locale, organisme publice, întreprinderile şi părţile interesate locale în domeniul promovării patrimoniului cultural;
– Colectarea,  publicarea şi partajarea de date geospaţiale prin intermediul platformei web-GIS, în scopul de a facilita gestionarea şi promovarea siturilor de patrimoniu cultural şi pentru a sprijini procesul decizional.
WP4 – metodologie comună transnaţională pentru gestionarea integrată a patrimoniului cultural – implicarea comunităţilor locale şi a părţilor interesate, în scopul de a înţelege mai bine nevoile şi aşteptările pentru a fi  incluse în cadrul metodologic.
WP5 – Formarea şi Consolidarea Capacităţilor – evaluarea decalajului între cunoştinţe şi competenţe existente, principalii actori implicaţi în gestionarea site-ului trebuie să aibă şi cunoştinţele şi competenţele pe care le necesită pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
– Implicarea părţilor interesate în curs on-line şi on-site de cursuri intensive.
WP6 – elaborarea de planuri de management şi evaluare a metodologiei – implicarea părţilor interesate locale în dezvoltarea / elaborarea planurilor de management şi în procedura de evaluare;
– Implicarea actorilor locali la  participarea în consultările on-line, in furnizarea de informaţii şi propunerea de a  îmbunătăţiri revizuirea / validarea acestei metodologii
WP7 – Stimularea de locuri de muncă şi de generare de venituri prin gestionarea durabilă a patrimoniului cultural – implică părţile interesate locale în selectarea unei resurse locale, culturale specifice care face parte din planul patrimoniului cultural;
– Să implice actorii locali pentru a dezvolta atât o strategie de marketing şi un plan de afaceri pentru obiectivul ales.

2. Grupuri ţintă

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comitetul consultativ trebuie să mobilizeze toate părţile interesate potenţiale, în special, fiecare oraş / regiune şi pot include:
• Direcţia de supraveghere situri UNESCO a ţării
Autorităţile locale / entităţile responsabile pentru gestionarea unui site WH
• Municipiul
Autorităţile Regionale
• birou regional responsabil cu fondurile structurale
Comisia Naţională pentru UNESCO şi a persoanelor de contact pentru site-urile Patrimoniului Mondial
Organisme profesionale
• Camera tehnică
• Camera de Comerţ şi Industrie
• turism Asociaţii
Organismele instituţionale
ONG-urile, ONG-uri specializate
Universităţi / centre de cercetare
• organisme locale / regionale (departamentele lor de specialitate.)
Investitorilor din sectorul privat

3. Etapele de implementare (listă indicativă)

1. Se pregăteste un document sinoptic introductiv al proiectului SUSTCULT (în limba locală) – avand la baza newsletter-ul tradus
a) Politicieni: Primarul, şefii de opoziţie
b) din sectorul privat: preşedinte de cameră, Preşedinte al Asociaţiei de Turism
c) Alte persoane-cheie
Trimiterea “Form Mapping Părţile interesate”, a tuturor instituţiilor, organizaţiilor, părţile interesate să fie implicate în reţea
Invitarea tuturor părţilor interesate la o reţea locală de lansare
Reuniunea la nivel local Publicise (website, presă, etc)
Stabilirea unei întâlniri cu scopul de a informa părţile interesate cu privire:
la obiectivele SUSTCULT, activităţile şi relevanţa sa pentru preocupările orasului,rolul instituţiilor existente, structurile şi iniţiativele
Utilizaţi “Declaraţia de participare la SUSTCULT Localitatea / site-uri şi de reţea transnaţională” (a se vedea anexa 2) şi completaţi-in formularul oficial de participarea părţilor interesate în cadrul Comitetului consultativ;
Se pregateste o minută la sfîrșitul reuniuni, inclusiv datele cheie (număr de persoane participante, feedback-ul de la părţile interesate, numărul de articole în presă, site-ul web, etc);